Vzdělávací a společenské centrum Kdyně

OLYMPUS DIGITAL CAMERANázev stavby:         Společenské a vzdělávací centrum Kdyně
Investor:                 Město Kdyně, Nám čp. 1, 345 06 Kdyně
Zastoupený:           p. Janem Loffelmannem, starosta města
Projekt stavby:       BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2011 a 2012
Autor návrhu:        Helena Švecová
Zhotovitel stavby: Stavební Montáže s.r.o., Klatovská tř. 5/7, 301 00 Plzeň,
Doba výstavby:      4/2013 – 6/2014
Cena stavby:           28,0 mil. Kč celkové náklady (19 mil. Kč dotace ROP)

 

 

Urbanistické vazby objektu zůstaly zachované. Stávající hlavní vchod ze severní strany do Domažlické ulice se stává vedlejším. Hlavní bezbariérový vchod se nově vybudoval na východní fasádě do náměstí. Vazby v jižní části pozemku do dvora jsou zachovány a rozšířeny, dosud se téměř nepoužívaly.

Z architektonického hlediska návrh důsledně respektoval stávající výraz objektu. Členění severní a východní fasády zůstalo zachováno původní, ve střeše jsou navržena střešní okna pro osvětlení podkrovních prostor dětského centra.

Stávající vrata do průjezdu byla zrušena, nahrazena zapuštěnou zděnou stěnou s dveřmi. Na stěně byl proveden dřevěný obklad s členěním stávajících vrat.

Hlavní vstup z náměstí nahradí stávající okno. Balkon do náměstí bude zachován, původní zábradlí rehabilitováno.

Dominantu jižní fasády do nádvoří tvoří nově postavená střední pavlačová část, která byla rozšířena oproti původní poloze ve směru do dvora. Původní prvek třech středových zaklenutých průchodů byl rehabilitován, zbaven pozdějších vestaveb a osazen prosklenými výplněmi. Ve 2.NP je nad oblouky symetricky osazena řada pavlačových oken. Ve střešním plášti je vysazen podélný pultový vikýř. Po pravé straně je nad střešní plášť proveden nadjezd výtahové šachty. Po levé straně je situováno ocelové točité únikové schodiště pro 2.a 3.NP. Nad vstupem ze dvora do objektu je nově proveden balkon přístupný z knihovny jako letní čítárna a současně chránící přístupovou bezbariérovou rampu před klimatickými srážkami.

Původní prvky litinového zábradlí na schodišti a balkonu jsou zachovány a repasovány, poškozené části vyměněny a všechna nová zábradlí jsou provedena ve stejném stylu.

Stávající tříramenné schodiště se širokým zrcadlem mezi čtyřmi nosnými pilíři je zachováno. Je zde zajímavý systém kleneb, včetně netypického zaklenutí schodišťových ramen. Schodiště tvoří dominantu objektu. Stávající dřevěné poškozené stupně se vybouraly a na nosné klenby se nabetonovaly stupně nové. Pro získání vhodného parametru schodiště, byl do každého ramene přidán jeden stupeň. Schodiště bylo otevřeno do prostoru chodby a pavlače proražením otvorů, tím získalo přímé osvětlení a větrání.

Základní barevnost fasád objektu byla zachována. Na severní a východní straně plocha žlutá, fasádní prvky bílé, sokl obložen žulovými deskami, okna stávající plastová bílá, vchodové dveře dřevěné šedé. Jižní fasáda je v barvě žluté s plastovými bílými okny, výjimku tvoří střední – pavlačová část, kde fasáda je bílá a okenní výplně plastové šedé, sokl a sloup balkónu obložen cihelnými pásky.

Původní vytápění z plynové kotelny v 1.PP bylo zrušeno a objekt se napojil na centrální systém vytápění provozovaný městskou firmou Teplo s.r.o. Klubovny – učebny dětí ve 3.NP – podkroví jsou klimatizovány.

Stavba byla zkolaudována v květnu 2014, 26.6.2014 byla stavba slavnostně otevřena a v provozu je od 1.7.2014.

Stavba byla přihlášena městem Kdyně do soutěže „Stavba roku PK 2014“ v kategorii Rekonstrukce staveb z důvodu zajímavé rehabilitace objektu bývalé chemičky s využitím pro všechny generace. Více v rubrice Získaná ocenění a soutěže. 

 

S-rank