Obnova návesní kaple v Chrástu u Plzně

Název stavby: Obnova návesní kaple v Chrástu u Plzně
Investor: Obec Chrást u Plzně
Zastoupený: p. Ladislavem Bohuslavem, starostou
Projekt: BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2016
Autor návrhu: Helena Švecová
Realizace: 07/2016 – 11/2016
Cena stavby: 210 tis. Kč (celkové náklady stavby),
Dotace: 147 tis. Kč – MMR ČR

Objekt návesní kaple v Chrástu u Plzně není kulturní nemovitou památkou.
Jedná se o hodnotný objekt z počátku 19. století (rok 1802). Stavba je svým architektonickým řešením velmi příbuzná návesní kapli stojící v nedaleké vsi Kyšice.
I přes negativní změny, kterými objekt zejména v 2. polovině 20. století prošel, si uchoval nespornou vypovídací schopnost. Při opravě v roce 2002 byly, po konzultaci s památkovým ústavem, odstraněny zásadní novodobé změny a provedena rehabilitace původních tvarů a materiálů. Následně bylo provedeno očištění kamenného portálu.
Návesní kaple se nachází v centru obce mezi základní školou a zdravotnickým střediskem.
Je přístupná centrálně z chodníku u hlavní komunikace po novodobém schodišti o deseti stupních. Po pravé straně schodiště je kované zábradlí.
Další přístup je po dlážděném chodníku od střediska.
Objekt na obdélníkovém půdorysu (4,22 x 4,08 m) je na zadní severozápadní straně přisazen ke zdi oplocení sousedního statku. Po pravé straně kaple je ve zdi dobová vjezdová brána.
Z venkovní strany se jeví kaple jako vystavěná na osmiúhelníkovém půdorysu, neboť venkovní rohy objektu jsou zakulaceny na tloušťku obvodových stěn (0,8 m). Tento půdorysný tvar kopíruje i střecha.
Ve středu střechy je vztyčena čtyřhranná lucerna zakončená křížkem.
V čelní a bočních zdech jsou elipsovitá okna.
Vchod je opatřen pískovcovým portálem.
Nosné konstrukce se při vnější prohlídce jeví v dobrém stavu a při obnově do nich nebylo zasahováno.
Vazby krovu a konstrukce klenby nebyly přístupné. Při obnově se provedla oprava poškozených prvků.
Střešní krytina (pálená taška bobrovka) je stáří 70 let a vykazuvala známky poškození, proto byla vyměněna. Zajímavostí bylo, že tašky nebyly ukládány na střešní latě, ale každá byla podmazána maltou a uložena na cihelnou klenbu.
Omítky vnější i vnitřní byly v relativně dobrém stavu, opravily se drobné trhliny. Na soklu zvýšená zemní vlhkost byla řešena sanační omítkou.
Dveře dvoukřídlové, rámové konstrukce s výplněmi. V pevném křídle je provětrávací okénko kryté mříží s motivem kříže, provedla se jejich repase a nový nátěr.
V interiéru jsou vsazeny další dvoukřídlové dveře – kovaná mříž v kovaném rámu. Tyto zajišťují bezpečnost objektu, který byl opakovaně vykraden.
Okna jsou zasklená a z vnitřní strany opatřená mříží.
Podlaha kaple je tvořena cihelnou dlažbou.
V lucerně je umístěn zvon, ovládací lano prochází nedaleko středu klenby do kaple. Provedena revize funkčnosti zavěšení zvonu, neboť ovládání zvonu nefungovalo.
Interiér tvoří barokní oltář s obrazem Panny Marie.
V bočních stěnách jsou klenuté výklenky pro sochy.
Bohužel v minulosti byl ke kapličce nevhodně umístěn zděný pilíř elektro a blíže k silnici betonový sloup el. sítě.

 

 

S-rank