Masarykova ZŠ Kdyně – pavilón 2

Vstup do školy

 

 

 

 

 

Název stavby:            „Masarykova ZŠ Kdyně – pavilon 2“
Investor:                    Město Kdyně, Náměstí čp.1, 345 01 Kdyně
Zastoupený               p. Janem Löfelmannem, starostou města
Autor návrhu stavby:  Bc. Filip Kastl, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:          BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2008
Doba výstavby:         06/2009 – 08/2010
Cena stavby:            34 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace z MF ČR 14 mil. Kč

Popis stavby:
Projekt řešil novostavbu školního pavilonu na místě jednoho ze dvou stávajících demolovaných objektů – školních pavilonů – typu CHANOS. Stavba se nachází ve vnitřním areálu Masarykovy základní školy v Kdyni situované na rohu ulic Komenského a Farní. Školní pavilon poskytuje výuku žákům 1. stupně – jež byla doposud konána v technicky a tepelně nevyhovujících dvou pavilonech CHANOS. V novém objektu je umístěno celkem 8 kmenových učeben a 2 učebny odborné. V místě druhého zbouraného pavilonu CHANOS vzniklo volné prostranství, na jehož místě se zrealizovlo oplocené hřiště a volná odpočivná plocha pro korsování nebo shromážďování žáků. Volné plochy byly doplněny vhodnou zelení.

Nový školní pavilon byl řešen jako dvoupodlažní nepodsklepený trojtrakt zastřešený sedlovou střechou se sklonem 10° s velkým prosvětlujícím světlíkem v hřebenu střechy. Na severní straně je objekt vytažen do nižší části zastřešené plochou střechou. Vchod do pavilonu – obsahující závětří a zádveří je řešen dalším vytažením ze severní fasády se zastřešením plochou střechou. Výška hřebene/výška vrcholu štítu sedlové střechy nepřevyšuje okolní zástavbu – rozdíl mezi výškou hřebene pavilonu a budované sportovní haly není větší než 1m. Pavilon byl orientován svým vchodem na sever, okna do tříd se nacházejí na východní a západní straně, což umožňuje dostatečné prosvětlení tříd. Okna jsou opatřena vnitřními žaluziemi pro případ omezení slunečního záření.

Vnitřní dispozice 1.NP zahrnuje vstupní část v podobě závětří, zádveří, jež vede do šatnové části, po které následuje vstup do hlavní chodby se schodištěm. Z hlavní chodby jsou přístupné všechny funkční jednotky v podobě kmenových učeben, kabinetů, sociálních zařízení. Sociální zařízení je dimenzováno na předpokládaný počet žáků ve škole. Dále se při sociálním zařízení chlapců nachází místnost pro úklid. K sociálnímu zařízení dívek je přidružena hygienická kabina s možností použití osobou s omezenou schopností pohybu a orientace. Z 1.NP je přístup přes přímé schodiště do 2.NP kde se nachází mimo 4 kmenových učeben též sborovna a kancelář zástupce ředitele. U sociálního zařízení chlapců ve 2.NP se místo úklidu nachází WC pro pedagogy s hygienickou předsíní. K sociálnímu zařízení dívek je přidružena úklidová místnost. Dále jsou z chodby ve 2.NP přístupné 2 odborné učebny, technická místnost s předávací stanicí a otevřená pochozí terasa.

Celková architektonická kompozice vychází z kombinování vertikálních a horizontálních liniích s ohledem na trendy moderní architektury. Fasádní kompozice jsou na severní a jižní fasádě čistě symetrické, na totožné východní a západní fasádě je užito symetrie v případě části zastřešené sedlovou střechou s navýšenými štíty, v případě nižší části je dbáno na nenásilné napojení na vyšší část a barevným odlišením fasády. Barevné řešení fasády a celého pavilonu nebylo přizpůsobeno přilehlé sportovní hale, s příklonem k barvám hlavní budovy požívaných v období funkcionalismu. Tedy odstíny šedé, bílá barva a sytá červenohnědá.

Celková zastavěná plocha činí       523,0 m2.
Celkový obestavěný prostor je     6953,0 m3.
Celková užitná plocha učeben je   571,6 m2.

Pavilon byl slavnostně otevřen 31.8.2010 při dnu otevřených dveří.

 

Komentáře nejsou povoleny.