Masarykova ZŠ Kdyně – pavilón 2

Vstup do školy

 

 

 

 

 

Název stavby:            „Masarykova ZŠ Kdyně – pavilon 2“
Investor:                    Město Kdyně, Náměstí čp.1, 345 01 Kdyně
Zastoupený               p. Janem Löfelmannem, starostou města
Autor návrhu stavby:  Bc. Filip Kastl, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:          BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2008
Doba výstavby:         06/2009 – 08/2010
Cena stavby:            34 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace z MF ČR 14 mil. Kč

Popis stavby:
Projekt řešil novostavbu školního pavilonu na místě jednoho ze dvou stávajících demolovaných objektů – školních pavilonů – typu CHANOS. Stavba se nachází ve vnitřním areálu Masarykovy základní školy v Kdyni situované na rohu ulic Komenského a Farní. Školní pavilon poskytuje výuku žákům 1. stupně – jež byla doposud konána v technicky a tepelně nevyhovujících dvou pavilonech CHANOS. V novém objektu je umístěno celkem 8 kmenových učeben a 2 učebny odborné. V místě druhého zbouraného pavilonu CHANOS vzniklo volné prostranství, na jehož místě se zrealizovlo oplocené hřiště a volná odpočivná plocha pro korsování nebo shromážďování žáků. Volné plochy byly doplněny vhodnou zelení.

Nový školní pavilon byl řešen jako dvoupodlažní nepodsklepený trojtrakt zastřešený sedlovou střechou se sklonem 10° s velkým prosvětlujícím světlíkem v hřebenu střechy. Na severní straně je objekt vytažen do nižší části zastřešené plochou střechou. Vchod do pavilonu – obsahující závětří a zádveří je řešen dalším vytažením ze severní fasády se zastřešením plochou střechou. Výška hřebene/výška vrcholu štítu sedlové střechy nepřevyšuje okolní zástavbu – rozdíl mezi výškou hřebene pavilonu a budované sportovní haly není větší než 1m. Pavilon byl orientován svým vchodem na sever, okna do tříd se nacházejí na východní a západní straně, což umožňuje dostatečné prosvětlení tříd. Okna jsou opatřena vnitřními žaluziemi pro případ omezení slunečního záření.

Vnitřní dispozice 1.NP zahrnuje vstupní část v podobě závětří, zádveří, jež vede do šatnové části, po které následuje vstup do hlavní chodby se schodištěm. Z hlavní chodby jsou přístupné všechny funkční jednotky v podobě kmenových učeben, kabinetů, sociálních zařízení. Sociální zařízení je dimenzováno na předpokládaný počet žáků ve škole. Dále se při sociálním zařízení chlapců nachází místnost pro úklid. K sociálnímu zařízení dívek je přidružena hygienická kabina s možností použití osobou s omezenou schopností pohybu a orientace. Z 1.NP je přístup přes přímé schodiště do 2.NP kde se nachází mimo 4 kmenových učeben též sborovna a kancelář zástupce ředitele. U sociálního zařízení chlapců ve 2.NP se místo úklidu nachází WC pro pedagogy s hygienickou předsíní. K sociálnímu zařízení dívek je přidružena úklidová místnost. Dále jsou z chodby ve 2.NP přístupné 2 odborné učebny, technická místnost s předávací stanicí a otevřená pochozí terasa.

Celková architektonická kompozice vychází z kombinování vertikálních a horizontálních liniích s ohledem na trendy moderní architektury. Fasádní kompozice jsou na severní a jižní fasádě čistě symetrické, na totožné východní a západní fasádě je užito symetrie v případě části zastřešené sedlovou střechou s navýšenými štíty, v případě nižší části je dbáno na nenásilné napojení na vyšší část a barevným odlišením fasády. Barevné řešení fasády a celého pavilonu nebylo přizpůsobeno přilehlé sportovní hale, s příklonem k barvám hlavní budovy požívaných v období funkcionalismu. Tedy odstíny šedé, bílá barva a sytá červenohnědá.

Celková zastavěná plocha činí       523,0 m2.
Celkový obestavěný prostor je     6953,0 m3.
Celková užitná plocha učeben je   571,6 m2.

Pavilon byl slavnostně otevřen 31.8.2010 při dnu otevřených dveří.

 

S-rank