Statek Sirá, 13 BJ

Název stavby:       „Statek Sirá čp. 14, Centrum zdravého bydlení a sociální péče“
Investor:                Obec Sirá, 338 08 Zbiroh
Zastoupený           p. Jaroslavem Tupcem, starostou obce
Autor návrhu stavby:   Helena Švecová, spolupráce Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2000-2003
Doba výstavby:           2004 – 2006
Cena stavby:               14,0 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR ČR 7,15 mil. Kč na 13 BJ, dotace z PSOV PK cca 0,75 mil. Kč na sociální péči a ze SFŽP na TČ 0,8 mil. Kč


Popis stavby:
Statek čp. 14 býval největším a nejvýstavnější statkem v obci, ale jen do zač. 50-tých let 20.st. Pak byl majitelům zabrán, ti byli přemístěni do východní části ČR a na statku začalo hospodařit družstvo. Až rok 1989 umožnil vydat majetek zpět potomkům vlastníků, bohužel v žalostném stavu. Ti však již v rodinné tradici hospodaření nepokračovali a statek prodali soukromému vlastníku, který z něho chtěl vybudovat jatka. Při projednávání záměru nebyl vydán souhlas jak obce, tak zejména bývalé okresní hygienické stanice v Rokycanech.

Tehdejší místostarosta dopisem oslovil majitele, který souhlasil s prodejem obci za cenu cca 400 tis. Kč. Dobře si pamatuji na názor části obyvatel Siré, zbourat a vytvořit třeba park. Ptal jsem se proč, když celá velká náves je jedním obrovským parkem a za humny krásný les. Navrhoval jsem obnovu statku s přihlédnutím k získání co nejvíce finančních prostředků z dotací, což byly dotace na byty.

Tak se v naší hlavě zrodil nápad na vznik „Centra zdravého bydlení a sociální péče“, kterou byla myšlena péče o sirské seniory. Děkujeme za odvahu tehdejšího starosty p. Tupce i zastupitelstva, že nám věřili a zadali studii a následně i celý projekt. Studie potvrdila, že statek je možné obnovit, vytvořit celkem 13 BJ různé velikosti, zázemí pro sociální péči (prádelna, sušárna, kuchyňka pro výdej a mytí nosičů jídla), klubovny pro spolkovou činnost a sklad pro obec. Tehdejší propočet ceny 13 mil. Kč se povedlo trefit velmi přesně, protože po 6 letech, kdy byl statek stavebně dokončen, byla celková cena  14 mil. Kč, pravda chyběly dodělat vhodnější zpevněné plochy ve dvoře pro parkování vozidel, oplocení a ozelenění. Na počátku jsme při financování pracovali s modelem 3 mil. hypotéky z níž nakonec zůstala půjčka ve výši cca 1 mil. Kč. Při výnosech ročního nájemného ve výši cca 350 tis. Kč byla splacena po 3 letech.

Objekt je zásobován vodou z místního vodovodu, má vlastní čistírnu odpadních vod. Vytápění bylo od počátku navrženo tepelným čerpadlem s 5 suchými vrty, na jehož pořízení obec získala 70% dotaci a 20% bezúročnou půjčku na 10 let.

Statek se podařilo obnovit v jeho historické podobě, včetně barev. Málokdo dnes ví, že klubovny, zázemí sociální péče, strojovna tepelného čerpadla jsou v místech bývalého odchovu prasat. Nic není vidět, nic není cítit. Dnes ozeleněné a vydlážděné nádvoří slouží pro parkování vozidel nájemníků a jejich návštěvníků. Nájemníci si sami vytvořili různá zákoutí včetně pergol pro odpočinek.

Byty většinou obsadili nájemníci odjinud a v obci se přihlásili k trvalému pobytu. Tak obec Sirá měla rázem z 93 původních nově 107 obyvatel, což se projevilo i na zvýšení ročních daňových výnosů o cca 100 tis. Kč.

Možná si tehdejší část obyvatel obce Sirá klepala na čelo a myslela si, že se starosta se zastupiteli nechal napálit bláznivými dobrodruhy. Obec s necelou stovkou obyvatel měla realizovat dílo za 13 mil. Kč. Chci podotknout, že jsme sice neměli 100% záruku, že dotace získáme, ale měli jsme jasný cíl a touhu dokázat, že nemluvíme do větru a neprojektujeme vzdušné zámky či do šuplíku. Na 6 let krásné spolupráce s vedením obce Sirá, zejména p.starostou obce Jaroslavem Tupcem nemohu nikdy do konce života zapomenout. Slavnostnímu otevření díla v roce 2006 byl přítomen tehdejší nám. hejtmana a nynější poslanec p. Vladislav Vilímec, který prohlásil, že mu nezbývá, než hluboce smeknout před zastupitelstvem a tímto dílem, který obec dokázala realizovat, to se vidí málokde v republice.

Jsem přesvědčen, že obnovou původních krásných staveb a třeba i těch, co by někteří zbourali, můžeme náš venkov obohatit a oživit. Co může být víc báječného, než bydlet v krásném čistém venkovském prostředí, v případě obce Sirá kousek od dálnice, kde je mnoho pracovních příležitostí. Pojďte i Vy s námi hledat genia loci českého venkova. My jsme ho už v mnoha obcích našli a hledáme stále dále.

Miroslav Jaroš, autor návrhu názvu i stavby a vedoucí projektu

S-rank