Obecní úřad Bujesily

Název stavby:        Rekonstrukce čp. 1 Bujesily
Investor:                Obec Bujesily, Obecní úřad čp.1, 331 41 Kralovice
Zastoupený:          p. ing. Pavlem Trepešem, starostou obce
Projekt stavby:       BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2011
Autor návrhu:         Miroslav Jaroš a Filip Kastl
Zhotovitel stavby:    BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2011-2013
Doba výstavby:       2011 – 2013
Cena stavby:          10,0 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace PK a MAS Světovina, vlastní zdroje

Úvod:
V polovině 70-tých let 20.st. byl svépomocí místními občany postaven objekt tehdejšího místního národního výboru, prodejna a restaurace a to v duchu srovnání životní úrovně s městem. Velkorysé prostory všech provozů o tom donedávna svědčili. Co však s tímto objektem po 35 letech provozu? Většina původních provozů potřebuje dnes plochy téměř poloviční, vytápění kotlem na tuhá paliva se daří provozovat snad jen díky litinovému nezničitelnému kotli se známým označením VSB. Velké jednoduchým sklem zasklené výkladce, netěsná okna, ocelové vstupní dveře. Zde by se vyřádila termovize s úniky tepla.

Popis návrhu stavebních úprav:

Jedná se o klasický dvojtrakt vyzděný kombinovaně plynosilikátovými tvárnicemi a plnými cihlami. Stropy jsou keramické hurdiskové bez zjevných vad. Vzhledem k velikosti obce (cca 60 obyvatel) a jejím finančním možnostem byla celková rekonstrukce naplánována na několik etap, které na sebe musí navazovat. Objekt bude tepelně zabezpečen nad rámec požadavků tepelně technické normy, vytápění navrženo po zateplení tepelným čerpadlem včetně přípravy teplé vody za pomoci slunečních kolektorů zejména pro potřeby restaurace. Objekt vyžaduje provedení nových přípojek na vodovod a kanalizaci a přeložku elektropřípojky. Stávající přípojky jsou nedostačující a technicky nespolehlivé.

Dispoziční úpravy:
V 1.NP je prodejna a restaurace se zázemím, ve 2.NP jsou prostory obecního úřadu. Zpracovaná studie navrhla uvolnění části prodejny a jejich skladů a uvolnění skladů restaurace a malé části kotelny v 1.NP pro prostory obecního úřadu a knihovny. Uvolněné prostory po obecním úřadu ve 2.NP umožní vybudování 4 bytových jednotek. Pro byty ve 2.NP se vybuduje ještě jedno schodiště. Prodejna bude mít nové sklady a hygienické zázemí pro personál. Místo původního, prostorově honosného schodiště vzniknou sklady restaurace podstatně blíže kuchyni i výčepu, než byly sklady původní.

Stavební úpravy:
Jsou řešeny po etapách. V I.etapě byla provedena rekonstrukce ploché střechy včetně zateplení. Ve II.etapě 1.části se nejprve zhotovily základy přístavby a přípojky pro obecní úřad. 2.část II.etapy řeší přístavbu schodiště, zastřešení do 2.NP. Současně se schodištěm se realizuje projekt přístavby a stavebních úprav prostor pro obecní úřad financovaný za pomoci MAS Světovina. Nejpozději do konce října bude provedena kompletní přístavba objektu ve směru na náves. V dalších etapách bude objekt zateplen minerální vatou v tl.160 mma obložen dřevěným obkladem, provedena výměna všech oken a výkladců zasklených trojsklem. Pro byty se vybuduje nové schodiště a na základě toho se musí v prodejně vybudovat nové hygienické zázemí a dvoupodlažní sklady z kotelny. V závěrečné etapě bude rekonstruována restaurace, která již byla v 90-tých letech 20.st. upravována.

Technické vybavení:
Objekt je využíván občasně a to 1x týdně pro obecní úřad a o víkendu pro provoz restaurace. Vytápění kotlem na tuhá paliva je přerušované. Projekt navrhuje vytápění tepelnými čerpadly o tepelném výkonu cca 40 kW a elektrokotlem s příkonem do 18 kW. Tak bude moci investor objekt využívat celoročně. Objekt je zásobován vodou z obecního vodovodu a odkanalizován přes stávající septik do dešťové kanalizace.

Interiér:
Stávající vybavení obecního úřadu bylo pořízeno po dokončení původní stavby. Počítá se s novým nábytkem do kanceláří OÚ i knihovny, která bude sloužit též jako klubovna, volební místnost apod. Na obklady hygienických zařízení byla vybrána série Lazio zn. Rako. Podlahy kanceláří navrženy z přírodního materiálu – marmolea. Na stropě budou kazetové stropy se zapuštěnými svítidly.

Návrh fasády:
Pro projektanta byl největším oříškem návrh fasády. Zvolil nižší přístavbu schodiště s částí šikmé střechy a tak rozbil nepůvodní velkou hmotu štítu orientovanou do návsi. Přístavba bude zateplena a povrchově upravena tenkovrstvou probarvenou zrnitou omítkou se zrnem1,5 mm. Před přístavbou se provede krytá terasa evokující u venkovských stavení tzv. zápraží. Ze všech různých návrhů na pojetí zateplené fasády jednoznačně zvítězil obklad dřevěnými vodorovnými palubkami i přes jisté připomínky k budoucí údržbě dřeva. Před fasádou se postaví cca 8 m vysoká dřevem obložená stěna, na kterou se šikmo umístí hodiny, v dolní části se provede nápis Obecní úřad Bujesily se znakem obce. Stávající markýza na jižní straně kryjící terasu se upraví vybouráním hurdisek a nabetonovaných vrstev. Ponechají se vykonzolované I-profily, které se případně prodlouží, opatří ochranným nátěrem a obloží dřevěnými truhlíky, což bude na způsob dřevěných trámů. Zastřešení se provede polykarbonátem popř. bezpečnostním sklem nebo drátosklem. Na konci terasy se osadí svislé sloupy, které se vytáhnou pod vykonzolované nosníky, které je ve skutečnosti budou min. podepírat.

S-rank