Stavba Rekonstrukce čp.1 Bujesily pokračuje díky podpoře MAS Světovina od 1.2.2013

Zastupitelé obce Bujesily si uvědomili neudržitelnost a nákladnost provozu objektu čp.1,  tedy objektu, který v 70.-tých letech 20.st. si v akci „Z“ postavili dnešní otcové a dědové současného vedení obce. Po téměř 40 letech provozu bez investic bylo nutné s objektem „něco“ udělat. Zastupitelé obce po vzoru sousední obce Němčovice oslovili naši kancelář o radu. Zpracovali jsme studii přestavby a nového využití objektu. Studie, jejíž realizace byla rozdělena do 6 etap,  byla prezentována na několika setkání, mj. i srazu rodáků v roce 2010.
V roce 2011 byla provedena rekonstrukce ploché střechy včetně zateplení, v roce 2012 základy přístavby úřadu včetně nové vodovodní přípojky.
Dlouhodobě připravovaný projekt postupné rekonstrukce (po etapách) objektu čp.1 v Bujesilích pokračuje i v roce 2013 realizací 2.etapy. Díky dobře připravenému projektu v rámci MAS Světovina v roce 2012 obec získala od SZIF  3/4 miliónu korun na přístavbu a vybudování nového zázemí pro veřejnou správu obce a zájmovou činnost spolků.
Tak se obecní úřad s knihovnou a klubovnou na konci roku 2013 přestěhuje z 2.podlaží do přízemí a bude bezbariérově přístupný.

Náš projekt víceúčelového hřiště u ZŠ Dýšina se začal realizovat

Náš projekt víceúčelového hřiště u ZŠ Dýšina se začíná realizovat. V prosinci 2012 byla vyhodnocena VZ na zhotovitele stavby, kterou se stala fa VYSSPA s.r.o. Plzeň s cenou 3,6 mil Kč. Předání staveniště proběhlo těsně před vánocemi. Celkem podalo nabídku 16 uchazečů a cena se pohybovala v rozmezí 3,6 – 5,8 mil. Kč. Do poloviny roku 2013 bude I.etapa stavby dokončena a škole bude k užívání předáno víceúčelové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 44×22 m. Ve 2.etapě se plánuje dokončení opěrné stěny a 60 m běžecké 4-dráhy. Na stavbu obec Dýšina získala dotaci od Plzeňského kraje ve výši 500 tis. Kč.
Celkova situace DH

Vnitřní úpravy kulturního domu Hromnice finišují, 30.11.2012 se bude otvírat.

Realizace dalšího z našich projektů se chýlí ke konci.
Nejprve požadavek na studii jednoduchých úprav KD přerostl v technickén řešení až po návrh interiéru a pravidelné upřesňování během realizace. Limitujícím kritériem byly finanční prostředky. Přesto se v Hromnici podařilo vytvořit krásné prostředí pro setkávání občanů, schůzovní a klubovou činnost spolků, sportovní vyžití (bez míčů), školní akademie, besídky, plesy, divadla, koncerty apod.
Stavební úpravy obsahovaly uvolnění (zvětšení) dispizice WC, přísálí a vstupu, výměnu oken, nové obklady a podlahy WC, výměnu odsávání, nové podhledy malého a velkého sálu a WC, výměnu vytápění, které bude prostory temperovat a v době akcí vytápět. Vytápění bude možné mj. ovládat přes počítač z obecního úřadu. Vše nově, barevně vymalováno a nasvíceno moderními úspornými tělesy, parkety v sálech s novým lakem. Do malého sálu se z přísálí přestěhoval bar.
Vedení obce Hromnice slouží ke cti, že v době, kdy jiné obce nebo města kulturní činnost utlumují jako prodělečnou, vytvořili příjemné prostředí pro setkávání občanů a dětí. Přejeme vedení obce, aby kulturní dům Hromnice byl v plném využití. Ostatním obcím a městům doporučujeme přijet se podívat a inspirovat se, že i v malé obci se nechá dělat „kultura“ bez televize a internetu.
Podrobnosti v rubrice Reference/Veřejná správa.

Hostinec Němčovice po 15 letech dokončen

Naše projekty v šuplíku nekončí. Po 15 letech postupné přestavby (dle finančním možností investora) byl dokončen náš projekt rekonstrukce hostince v Němčovicích. Projekt z roku 1997 ani po 15 letech nebylo třeba upravovat, realizoval se dle původní PD s drobnou úpravou dispozice v podkroví dle současných potřeb.
Stavba finišovala, aby stihla krajské a senátní volby 2012, protože v salónku hostince se nacházela volební místnost. Stavební úprava se dotkla i restaurace s kuchyní, které byli přes léto vystěhovány do velkého stanu na nádvoří. Provoz nebyl tedy přerušen díky nadšení nájemců restaurace.
Podrobnosti v rubrice Reference/Ubytování, stravování